top of page

บริษัทยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจำวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ใน 3 กรณีต่อไปนี้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

  1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)

  2. เปลี่ยนไซส์

  3. สินค้ามีปัญหาจากการผลิต เช่นการตัดเย็บ

 

สินค้าที่เปลี่ยนต้องไม่ผ่านการใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมขาย กล่าวคือสภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เสียหาย บิดงอ เสียทรง ต้องไม่มีรอยเปื้อน ไม่ผ่านการซัก ป้ายยี่ห้อสินค้าไม่ถูกตัดออก ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

 

การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับบริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าโดยส่งอีเมลมาที่ Info@MinistryofMama.com หรือ Line ID: @MofMama  พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนให้ครบถ้วน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วน
 

โปรดระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน

  • ชื่อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน

  • รูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ในกรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าผิด)

  • เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า (บริษัทส่งสินค้าให้ผิด, ต้องการเปลี่ยนไซส์)

  • ใบเสร็จรับเงิน

 

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ โดยแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมกับสินค้า โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 3 วันทำการ และในการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 5-7 วันทำการ นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ

 

 

หมายเหตุ


*สำหรับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง หรือสินค้ามีปัญหาจากการผลิต ทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไซส์ ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเอง 

Exchange/Returns Policy

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

bottom of page